شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان (واقع در استان زنجان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان (واقع در استان زنجان)
شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان (واقع در استان زنجان)

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-ماه-نشان-(واقع-در-استان-زنجان)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل